REGULAMIN KONKURSU:

„Hasło reklamowe dla wanienki Aqua Scale by Babysense”

 

 

1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem oraz administratorem danych „„Hasło reklamowe dla wanienki Aqua Scale by Babysense”” – (zwanego

dalej „Konkursem”) jest firma BS Polska M.Sasiak Sp.K. – Katowice ul. Gallusa 12/14

(zwana dalej „Organizatorem”).

1.2 Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez spółkę przez Organizatora

1.3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem następującej strony internetowej:

https://www.wanienkababysense.pl/  (zwanej dalej „Witryną”).

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1 W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana

dalej „Uczestnikiem”):

a/ jest osobą fizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe, ukończyła 18 lat;

b/ akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu;

2.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Administratora, ani ich bliscy

krewni.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:00, dnia 05.06.2020, a kończy o godzinie 00:00:00, dnia

19.06.2020.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Osoby, które chcą uczestniczyć biorą udział poprzez wypełnienie formularza konkursowego na witrynie wanienkababysense.pl gdzie podają imię i nazwisko, adres mail oraz hasło reklamowe wanienki Aqua Scale by Babysene. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Wyślij”

Wypełniając kwestionariusz, uczestnik wyraża zgodę na Zasady Konkursu.

4.2. Zasady dotyczące treści odpowiedzi:

Uczestnik gwarantuje, jest autorem hasła reklamowego i nie naruszył prawa do używania zgłoszonego hasła przez osoby trzecie.

Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawo do hasła i upoważnia organizator do jego wykorzystania bez wynagrodzenia.

Przesłane hasło nie może naruszać prawa osób trzeci, zawierać słów agresywnych, przekleństw, treści obscenicznych, obraźliwych.

W przypadku gdy przesłane hasło reklamowe narusza dowolną z powyższych zasad, organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie uczestnika.

4.3. Spośród nadesłanych propozycji haseł reklamowych 3 osobowa komisja konkursowa Organizatora wybierze 3 najlepsze hasła, które otrzymają nagrody.  Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców na koszt organizatora przy założeniu, że zwycięzca mieszka na terenie Polski, w przypadku innej lokalizacji koszty przesyłki nagrody pokrywa zwycięzca.

5. NAGRODY

1 miejsce:  wanienka Aqua Scale by Babysene

2 miejsce:  50% kod rabatowy na zakup wanienki Aqua Scale by Babysense w sklepie firmowym organizatora

3 miejsce:  50% kod rabatowy na zakup wanienki Aqua Scale by Babysense w sklepie firmowym organizatora

Zwycięzca nie może zamienić nagrody na gotówkę.

 

5.1 OPODATKOWANIE NAGRÓD

 

6. OPODATKOWANIE

Organizator zobowiązuje się zapłacić wszystkie podatki związane z nagrodami w imieniu

zwycięzców. Wszystkie inne koszty wynikające z nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest organizator.  Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, oraz e-mail) są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych, z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności administratora danych dostępnych na stronie: https://babysensepolska.pl/polityka-prywatnosci,18

 

Wszelkie uwagi I zastrzeżenia można zgłaszać do organizatora drogą mailową na adres: wanienkababysense@bspolska.pl

 

Katowice 3, czerwca 2020,  
BS Polska M.Sasiak Sp. K